2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi

2021 Yılı Birim Kalite İzlencesi
Sıra Toplantı/Faaliyet Açıklamalar
11 24 Aralık 2021 tarihli/09 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. “İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” ve “05.11.2021 tarihli ve 08 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısı”nda alınan kararlar uyarınca gözden geçirilip revize edilen veya yeni oluşturulan “Görev Tanımları”, “Görev Tanımları ve Görevli Personel İle Acil Veya Olağan Dışı Durum Vekalet Listeleri” ve “Teşkilat Şeması”nın güncel halinin kabul edilmesine ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmesine karar verildi.
10 05 Kasım 2021 tarihli/08 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - İş akış süreçleri, iş akış şemaları, hassas görevler, personel görev tanımları vb. oluşturulması veya eksikliklerin giderilmesi, işlevsiz kalanların iptal edilmesi çalışmaları hakkında yapılan görüşmeler ve gelinen aşamaların değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu çalışmaların devam ettirilmesine,
- “Hassas Görevler”in revize edilmesine,
- Fakültemiz “Risk Değerlendirme Tablosu”nun oluşturulması için çalışmalar yapılmasına,
-Ders Programları Tablosu, Ders Görevlendirme Tablosu, Malzeme İstek Formu vb. formların/dokümanların oluşturulması hususundaki veya benzeri formların/dokümanların Fakültemiz web sayfasında yayınlanması hususundaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılmasına,
- Fakültemiz “Kalite Komisyonu” üyelerinden olan “Birim Öğrenci Temsilcisi” Çağman YARAMAN’ ın komisyon çalışmalarına ve toplantılara katılım sağlamaması nedeniyle görevlendirmesinin iptal edilmesine, yerine Ferit CÖMERT’ in Kalite Komisyonu “Birim Öğrenci Temsilcisi” olmasına ve kararın adı geçen öğrencilere bildirilmesine,
- “Taşınır Kontrol Yetkilisi” ve “Öğrenci İşleri Şefi” görev tanımlarının hazırlanmasına,
  Karar verildi.
9 07 Eylül 2021 tarihli/07 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - İdari birimlerimizde yapılan iş ve işlemlere ilişkin olarak iş akış süreci/şeması bulunmayanların hazırlanması için çalışmalara başlanılmasına,
- İş akış süreçlerimizin web sayfamızda görünürlülüğünün kolaylaştırılmasına,
- Fakültemiz personelinin görev tanımlarının güncellenmesine,
- Fakültemiz “Kalite Komisyonu” üyelerinden olan “Birim Öğrenci Temsilcisi”nin yeniden belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına,
     Karar verildi.
8 07 Temmuz 2021 tarihli/06 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. - İş akış süreçlerimizin, özellikle öğrencilerle ilgili olan iş akış süreçlerimizin incelenmesine ve eksiklik görülenlerin tamamlanması için çalışmalar yapılmasına ve sonraki toplantılarda ilgili iş akış süreçleri Kalite Komisyonumuz tarafından onaylanırsa web sayfamızda yayımlanmasına karar verildi.
- Öğrencilerle ilgili işlemlere ( yatay geçiş, tek ders, yaz okulu vb.)  ait iş akış süreçlerinin ilgili zaman aralığında web sayfamızda duyuru olarak yayımlanmasına ve Fakültemizin benimsediği “Misyon-Vizyon-Değerler-Hedefler” hususlarının güncellenmesi konusunun bir sonraki toplantıda tekrar ele alınmasına karar verildi.
7 07 Mayıs 2021 tarihli/05 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Toplantıda ana gündem maddesi olarak Fakültemizin benimsediği “Misyon-Vizyon-Değerler-Hedefler” hususlarının güncellenmesi konusu görüşüldü. Ayrıca Fakültemizce “Kalite” çalışmaları kapsamında yapılabilecek diğer hususlar hakkında karşılıklı görüşler belirtildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fakültemizin benimsediği “Misyon-Vizyon-Değerler-Hedefler” hususlarının güncellenmesi konusunun bir sonraki toplantıda tekrar ele alınmasına ve ayrıca gündeme gelebilecek diğer konuların söz konusu toplantıda görüşülmesine karar verildi.     
6 11 Mart 2021 tarihli/04 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”nun tamamlanması için görüşmelerde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu”  taslağına “Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi”nden düzeltmeler yapıldı söz konusu raporun tamamlanması için daha sonra eksiklik görülebilecek bölümlerde tekrar düzeltmeler yapılmasına ve bazı “Kanıt” bilgilerin yeniden düzenlenmesine karar verildi. 
5 02 Mart 2021 tarihli/03 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu” hazırlanmasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunuldu. “Alt Komisyon” çalışmaları değerlendirilerek 1 hafta sonra tekrar toplantı yapılmasına karar verildi.
4 11 Şubat 2021 tarihli/02 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Fakültemiz “2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu” hazırlanmasına ilişkin olarak Fakültemiz Kalite Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ tarafından genel bilgilendirme yapıldı. “Birim Öz Değerlendirme Raporu”nda yer alan 5 (beş) ana başlık dikkate alınarak alt komisyonların oluşturulmasının ve çalışmaların bir takvim hazırlanarak yapılmasının uygun olduğu değerlendirildi.
3 Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu” üyeliklerinin güncellenmesi. 10.02.2021 tarihli/E.6290 sayılı yazımız ile güncellenmiştir.
2 09 Şubat 2021 tarihli/01 sayılı Birim Kalite Komisyonu Toplantısının gerçekleştirilmesi. Üniversitemiz " Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü " tarafından "2020 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporu" hazırlanmasına yönelik olarak
Fakültemiz "Birim  Kalite  Komisyonu”na bilgilendirmeler yapılmıştır.
1 Üniversitemiz “Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü”nün 31.12.2020 tarihli/E.59091 sayılı yazısı ile Dekanlığımıza bildirilen ve “30 Aralık 2020 tarihli ve 2020-193/11 sayılı Senato Kararı” ile kabul edilmiş olan "Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi" uyarınca, Fakültemiz “Birim Kalite Komisyonu”nun oluşturulması. 07.01.2021 tarihli/E.834 sayılı yazımız ile oluşturulmuştur. Fakültemiz web sayfasında “Kalite” sekmesinin altında duyurulmuştur