Genel Bilgi

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim KURT
 
Giresun Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi bünyesinde 2008 yılında kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye’nin artan uluslararası ilişkiler/dış politika uzmanı ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmak; küresel ölçekte gelişen çok boyutlu uluslararası ilişkileri anlayan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını bilen, kamu ve özel sektör personelini yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim vermektedir. Ayrıca her yıl sayıları giderek artan yabancı uyruklu öğrencilerle, birçok ülkenin uluslararası ilişkilerci-diplomat ihtiyacını karşılamaya yönelik öğrenci yetiştirilmektedir.
 
 Uluslararası sistemin tarihi, yapısı ve işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini inceleyen ve bu yaklaşımları teorik temelde ve hukuksal çerçevede irdeleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü, Atatürk ilke ve devrimleri yanında, çağdaş değer ve yaklaşımları referans alarak mezunlarını bu değerler ışığında topluma ve ülkesine kazandırmayı görev edinmiştir.
 
 Bu programda, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılmaktadır. Dünya değerler zincirinde yer alan bir halka oluşturmak ve burada büyümek-gelişmek temel hedeftir.
 
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün, dönemlik programları ve ders içerikleri; karar alma süreçlerinde yer alabilecek, uzmanlaşma potansiyelini kazanmış, dünya gündemini takip eden, ülkesinin ve insanlığın güncel sorunlarını okuyabilen, değer üretebilen ve hayata hazır bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Bu bölüme girmek isteyenlerin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkili bir biçimde kullanabilen, düşüncelerini özgürce iletebilen, politika bilimi, tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, yabancı dil öğrenimine yatkın, insan ilişkilerinde başarılı bireyler olmaları gerekir. Bu bölümde diplomasi alanına uzman yetiştirildiği düşünüldüğünde, bu mesleğin üyesi olacak bir kişi için, temsil niteliğine ve yüksek genel kültüre sahip olmanın, aranan en önemli niteliklerden olduğu anlaşılacaktır.
 
-Gerekli akademik ve teknik donanımı bünyesinde bulundurması,
-Öğrencilere uluslararası ilişkileri doğrudan ilgilendiren sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunma imkânı sağlaması,
-Öğrenci – akademik/idari personel ilişkilerinin verimliliği,
-Düzenlediği giderek birer marka değere dönüşen uluslararası sempozyumları, ulusal - uluslararası düzeyde konferans, panel ve sempozyum gibi diğer etkinlikler ile öğrencilerin vizyonunu geliştirmesi,
-Uluslararası ilişkiler alanında gerekli eğitimin yanı sıra, mesleki yabancı dil eğitimini de gerçekleştirmesi,
-Çok dilli eğitime önem vererek, farklı dillerin öğrenilmesini sağlayacak seçmeli dil derslerinin bulunması,
-Ayrıca Araştırma Merkezleri ile öğrenci merkezli doğrudan çalışmalar yürütme imkanı sunması, 
-Elemeleri geçebilen öğrencilere, yurtdışı anlaşmaların bulunduğu ülkelerdeki fakültelerde, 1 veya 2 dönem öğrenim görebilme şansının tanınması,
Bunlar ve bunlar gibi başlıca özellikler, bölümü benzerleri arasında ayrıcalıklı kılmaktadır.

 
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, açılan iş sınavlarında başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli ünvanlarla görev alabilirler. En önemli çalışma alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, dış ilişkiler ve AB birimleri bulunan bütün Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar, çeşitli kitle haberleşme kuruluşları, kamu bankaları, uluslararası ve yerel bankalar, çok uluslu ve yerel şirketler, yarı özerk kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları sayılabilir. Bununla birlikte, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olanlar, diğer İktisadi ve İdari Bilimler mezunlarının çalıştıkları alanlarda, onların yaptıkları görevleri de yapabilirler, kaymakam - vali olabilirler, üst düzey görevlere gelebilirler.
 
Bu bağlamda, Kamu Personeli sınav sistemi, bölüm mezunlarına çok geniş yelpazede meslek sahibi olma imkanı sağlar niteliktedir.
 
 Araştırma-Geliştirme ve Eğitim-Öğretim alanında ise, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri başta olmak üzere, çeşitli lisansüstü programlarına başvuruları, lisansüstü özel uzmanlık programlarına devamları, Türkiye ve Türkiye dışındaki pek çok ülkede sayıları gün geçtikçe artan Stratejik Araştırma merkezlerinde istihdamlarının önü açıktır.