Misyon - Vizyon - Değerler - Hedefler

MİSYON;
 • Evrensel niteliklere sahip eleman yetiştirmek.
 • Üniversiteyi ve bilgi toplumunu ileriye taşıyacak niteliklere sahip araştırmacılar yetiştirmek,
 • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut duruma ve olabilecek gelişmelere çabuk uyum sağlayabilecek mezunlar vermek, 
 • Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar düzeyinde hayat standardının yükselmesine katkıda bulunmak bölge ve dünya gerçeklerine duyarlı üretici bireyler yetiştirmek suretiyle toplumsal gelişmeye katkı sağlamak,
 • Bilimsel faaliyetler içerisinde aktif bir biçimde yer alarak bilim insanları arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmak.
 • Atatürk İlkelerini ve bu bağlamda Anayasanın belirlediği temel ilkeleri özümsemiş, ulusal yurttaş ve evrensel dünya insanı niteliği kazanmış, bilgi, yeterlilik, iletişim ve etkileşim becerisine sahip kültür, sanat ve doğaya değer veren bireyler yetiştirmek.
 
VİZYON;
 
      Ulusal ve Uluslararası düzeyde gelişmiş ve kurumsal kültürü olan nitelikli fakülteler ile eşdeğer bir araştırma kurumu olmak, araştırma ve geliştirme etkinliklerinin kalitesine öncelik veren bilim insanları önderliğinde evrensel hizmet sunabilmek. Karadeniz Bölgesi yanında Karadeniz Havzası’nın bilimsel bakımdan söz sahibi bir bilim merkezi haline gelmek.
 
DEĞERLER;
 • Atatürkçülük
 • Yurtseverlik,
 • Hukukun Üstünlüğü,
 • Bilimsellik,
 • Katılımcılık,
 • Toplumsal Yararlılık,
 • Güvenilirlik,
 • Sorumluluk,
 • Saydamlık,
 • Evrensellik,
 • Araştırmacılık,
 • Kalite ve Verimlilik,
 • Fırsat Eşitliği,
 • Çevre Bilinci,
 • Hesap Verilebilirlik,
 • Özgürlük,
 • Çağdaşlık
 • Yaratıcı düşünme ve eleştiriye açık olma,
 • Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık,
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık,
 • Şeffaflık,
 • Adalet ve özgürlükten yana olma,
 • Liyakate değer verme,
 • Kendini sorgulama,
 • Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme,
 • Şikâyetçi olmak yerine çözüm üretme ve uygulama,
 • Yaşam boyu öğrenme ve öğretme,
 • Eğitimde kuram kadar uygulamaya da önem verme,
 • Kaynakları etkin kullanma,
 • Sürekli ilerlemeyi ve yeniliği teşvik etme,
 • İnsan haklarına ve düşünce farklılıklarına saygılı olma
 
HEDEFLER;
 
Eğitim Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve Sürdürebilirliğinin Sağlanması Amacına Yönelik Hedefleri
 
Akademik ve idari personel sayısını arttırılmasını sağlamak, lisans programlarını niceliksel ve niteliksel olarak geliştirmek, eğitim-istihdam uyumlu programlar açmak, eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesini sağlamak, fakültemize yeni kayıt olan öğrencilere yönelik dönemin koşullarına uygun oryantasyon programı düzenlenmesini sağlamak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemlerinden yararlanma oranını mevcut düzeyin üzerine çıkarmak, öğretim elemanlarının akademik yayınlarını bilişim teknolojileriyle erişilebilir hale gelmesini sağlamak.
 
Sürdürülebilir Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
 
Ulusal ve uluslararası taranan dergilerde yayınlanan veya atıf alan makale ve projelerin desteklenmesine yönelik olanaklara ulaşılmasını sağlamak, kütüphanedeki bilgi kaynağı sayısının artırılmasına katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen projeler hazırlanmasına öncülük etmek.
 
Fiziki ve Kurumsal Alt Yapının Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
 
Kurumsal gelişim doğrultusunda Fakültemize ait hizmet binasının alt yapısının geliştirilmesi, fiziki mekanların bakım-onarım ve tadilatla güçlendirilmesi, ilgili mekanların eğitim-öğretime yönelik makine teçhizatla donatılması için çalışmalarda bulunmak,
 
Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
 
Uluslararasılaşmak için  kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, eğitim gören uluslararası öğrenci sayısını ve kalitesini artırmak, akademik personelin uluslararası akademik faaliyetini artırmak.
 
Fakülte Toplum İlişkilerinin Geliştirilmesi Amacına Yönelik Hedefleri
 
Yerel kültürü destekleyen, ortaya çıkaran ve yaşatmaya yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler yapmak, toplumsal alanda, özellikle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan toplum kesimlerinin yararına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek.

LOGOMUZ


 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LOGOSU, FINDIK DALI ÜSTÜNDE DURAN BİR FINDIK BÜLBÜLÜ VE ÜÇLÜ ÇOTANAKTAN OLUŞUR.
FINDIK, FAKÜLTEMİZİN İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE AĞIRLIKLI BÖLÜMLERİNİ; FINDIK BÜLBÜLÜ İSE, SİYASET BİLİMİ-KAMU YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER AĞIRLIKLI BÖLÜMLERİNİ SİMGELEMEKTEDİR. AYRICA ÜÇLÜ ÇOTANAK, FAKÜLTENİN İLK AÇILAN KURUCU BÖLÜMLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR.